RODO


Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO ). Dokładamy wszelkich starań , aby otrzymane od Ciebie dane osobowe były bezpieczne i aby były one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także z RODO. Administratorem Twoich danych osobowych jest Monitoringwizyjny.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jeżeli to Ty administrujesz danymi osobowymi, które nam powierzyłeś, to pragniemy Ciebie zapewnić, że stosujemy się do wymogów opisanych w artykule 28 RODO. Z zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym także danych powierzonych nam przez Ciebie, możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.monitoringwizyjny.com - RODO.

Pragniemy Cię poinformować, że jako nasz Klient, nie musisz wyrażać żadnych dodatkowych zgód. Jeżeli natomiast powierzasz nam dane osobowe, które sam zebrałeś od innych osób (dane osobowe Twoich pracowników, osób upoważnionych do kontaktu itp.), to w Twoim dobrze rozumianym interesie jest udokumentowanie zgodnego z prawem powierzeni a tych danych. Jest to najbardziej ogólna procedura wzajemnego powierzania danych osobowych, której wymaga artykuł 28 RODO. Wystarczy, że wydrukujesz ten dokument, i odeślesz nam jeden podpisany egzemplarz. Pomoże to Tobie i naszej Spółce w dokumentowaniu wymaganego przez RODO obowiązku (tzw. zasada rozliczalności) i może być pomocne w razie ewentualnej kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie potrzeby, będziemy Ci też służyć radą i pomocą.

Więcej informacji możesz uzyskać pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Monitoringwizyjny.com Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa lub na adres e - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

ZASADY PRZETWARZANIA POWIERZONYCH DANYCH OSOBOWYCH


 1. Niniejsze Zasady Przetwarzania Powierzonych Danych Osobowych (dalej jako ,,Zasady") zostały zatwierdzone i wprowadzone w życie w Monitoringwizyjny.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") z dniem 25 maja 2018 r.
 2. Zasady realizują obowiązek, wynikający z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako "RODO"), w zakresie powierzania danych osobowych do przetwarzania przez administratora danych osobowych.
 3. Niniejsze Zasady mają zastosowanie w stosunku do podmiotu, który powierzył Spółce przetwarzanie danych (,,Administrator") albo podmiotu, któremu Spółka, sama działając jako administrator danych osobowych, powierzyła dane osobowe do przetwarzania (,,Podmiot Przetwarzający"). Zasady dotyczą także sytuacji, gdy zarówno Spółka, jak i druga Strona. występują jednocześnie w charakterze Administratora i Podmiotu Przetwarzającego.
 4. Zarówno Administrator. jak i Podmiot Przetwarzający, akceptując niniejsze Zasady, zgodnie oświadczają, że:
  • Każda ze Stron stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, wymagane przepisami RODO.
  • Administrator poleca Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie powierzanych danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami.
  • Podmiot Przetwarzający może korzystać z usług dalszych podmiotów przetwarzających (podwykonawców), bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Administratora, z tym że Administrator ma prawo w każdym czasie zażądać informacji o takich podmiotach oraz wyrazić sprzeciw w tej sprawie.
  • Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia usług monitorowania sygnałów alarmowych z nieruchomości Administratora łub usług telemetrycznych, dotyczących pojazdów Administratora - w zależności od zakresu współpracy Stron. Obejmuje to również świadczenia usług i sprzedaż towarów, towarzyszących łub powiązanych z usługami monitorowania i pozycjonowania. Ponadto, Podmiot Przetwarzający ma prawo do przetwarzania powierzonych mu danych kontaktowych w celach marketingowych.
  • W celu zapewnienia rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów, dotyczących przetwarzania danych osobowych. Podmiot Przetwarzający będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub obejmujących je dokumentów, w celu wykazania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Dane osobowe będą przechowywane przez okres6 (sześciu) lat od chwili zakończenia współpracy między Stronami (wymóg podatkowo - rachunkowy), o ile inne przepisy prawa nie będą wymagały dalszego ich przechowywania. Po upływie tego okresu dane w formie elektronicznej zostaną usunięte, a dane w formie papierowej będą wyłącznie archiwizowane i na żądanie Administratora zostaną niezwłocznie usunięte.
  • Do przetwarzania mogą być powierzane następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko (nazwa), adres (adres e-maił), numery kontaktowe (telefon, faks), numery identyfikacyjne: PESEL, NIP i REGON. Na potrzeby zawieranych umów o pozycjonowanie łub monitorowanie, danymi osobowymi są także numery rejestracyjne, numery VIN monitorowanych pojazdów oraz dane o lokalizacjach. W związku z wykonywaniem ww. umów, przetwarzane mogą być też dane na temat płatności (np. numer rachunku bankowego, z którego płacone są należności). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może powierzyć przetwarzanie innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych łub podatkowych.
 5. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że dopełni następujących obowiązków:
  • Będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora, co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepis prawa stanowi inaczej.
  • Osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zobowiązane zostaną (zostały) do zachowania tajemnicy, o ile nie podlegają temu obowiązkowi na mocy przepisów prawa.
  • Podejmie rozsądnie wymagane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych, o których mowa wart. 32 RODO (techniczne środki bezpieczeństwa).
  • Będzie przestrzegał warunków pod-powierzania danych osobowych, przewidzianych w niniejszych Zasadach.
  • Udzieli Administratorowi niezbędnej pomocy przy udzielaniu odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, i w razie potrzeby udzieli Administratorowi pomocy w zakresie wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO (konsultacje z organem nadzorczym).
  • Niezależnie od powyższych obowiązków, Podmiot Przetwarzający udzieli Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków, przewidzianych w art. 28 RODO, oraz umożliwi Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenie przewidzianego przepisami prawa audytu (inspekcji), biorąc w nich aktywny udział. Audyt (inspekcja) może być przeprowadzona w uzgodnionym obustronnie miejscu i czasie.
 6. Strony zobowiązują się współpracować przy powierzaniu danych osobowych do przetwarzania, działając w dobrej wierze, z poszanowaniem słusznego interesu drugiej Strony oraz poufności dotyczących jej informacji i danych.
 7. Niniejsze Zasady, o ile dotyczą wyłącznie łączących Strony umów o monitorowanie lub pozycjonowanie, obowiązują Strony tak długo , jak nadmienione urnowy i poprzez wypowiedzenie umowy (umów) wypowiada się także Zasady. Jeżeli Zasady dotyczą innych umów lub marketingu usług (towarów). niniejsze Zasady mogą być wypowiedziane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, upływającego z końcem następnego miesiąca kalendarzowego.
 8. W zakresie nieuregulowanym w Zasadach mają zastosowanie odpowiednie przepisy RODO.

 

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Monitoringwizyjny.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - dalej jako ,,Administrator" lub "Spółka".
 2. Z kim się skontaktować, aby do, wiedzieć s ię więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Możesz napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych, na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. albo na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Monitoringwizyjny.com Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa
 3. Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie przy podpisywaniu z Tobą umowy o monitorowanie sygnałów alarmowych, pochodzących z nieruchomości.
 4. Jaki jest ceł i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
  • Przedstawienia ofert na usługę świadczoną przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. l lit. b lub lit. Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - tzw. R.O.D.O.).
  • Zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. l lit. b Rozporządzenia.
  • Realizacji zawartej urnowy, lub w celu świadczenia usług przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. l lit. b-c Rozporządzenia.
  • Rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. l lit. b-c i lit. f Rozporządzenia.
  • Marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Spółkę lub usług świadczonych przez Spółkę, na podstawie art. 6 ust. l lit. f Rozporządzenia. t) Ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 1 i t. f Rozporządzenia.
 5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej (np. informacji o promocjach lub o dostępności nowych usług i urządzeń). Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko (nazwa), adres (adres e-mail), numery kontaktowe (telefon, faks), numery identyfikacyjne: PESEL, NIP i REGON. Z punktu widzenia Spółki, na potrzeby umów, danymi osobowymi są także numery rejestracyjne, numery VIN monitorowanych pojazdów oraz dane o lokalizacjach. W związku z wykonywaniem umów, przetwarzamy też dane na temat płatności (np. numer rachunku bankowego, z którego płacone są należności). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 6. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? Spółka będzie respektowała Twoje prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - o ile nie są one już potrzebne do wykonywania umowy a obowiązek ich przetwarzania (przechowywania) nie wynika z przepisów prawa. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę i przepisy prawa nie będą wymagały ich przechowywania; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeżeli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie życzysz sobie, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń ; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą i wyłącznie wtedy, gdy przetwarzanie to odbywałoby się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes U rzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególnymi okolicznościami,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredni ego lub do celów statystycznych.
 8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie w razie konieczności pod-zlecenia usług montażu, demontażu lub serwisu na rzecz naszych podwykonawców - autoryzowanych punktów serwisowych, których listę możemy udostępnimy na każde Twoje żądanie. W takiej sytuacje dane osobowe przekazywane są w minimalnym zakresie, niezbędnym do wykonania ww. usług. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie upoważnionych do tego organów administracji, wymiaru sprawiedliwości lub ścigania, jeżeli wymaga tego bezwzględnie obowiązujący przepis prawa.
 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jego zakończeniu , w celu:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • w celach marketingowych, statystycznych i archiwizacyjnych. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów, dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać te dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Dane osobowe będziemy przechowywali maksymalnie przez okres 6 (sześciu) lat od chwili zakończenia współpracy z Tobą (wymóg podatkowo - rachunkowy), o ile inne przepisy prawa nie będą wymagały dalszego ich przechowywania. Po upływie tego okresu dane w formie elektronicznej zostaną przez nas usunięte, a dane w formie papierowej będą wyłącznie archiwizowane i na Twoje żądanie zostaną niezwłocznie usunięte.
 10. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).